Tehnični pregledi in registracije

Homologacija uvoženih vozil izven EU

Za vozila, uvožena iz držav, ki niso članice EU, je predpisan postopek posamične odobritve.
Vložnik vloži zahtevek za postopek posamične odobritve (obrazec: Vloga za pregled uvoženega oz. v drugi državi pridobljenega vozila) na sprejemnem okencu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:
- listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz.njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu
Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah ES priglašena tehnična služba (npr. TÜV).
Za vozilo z enotno evropsko homologacijo se namesto seznama homologacij lahko predloži izvirnik potrdila o skladnosti (COC), izdanega v državi izvora.
- izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja, če je bilo vozilo že registrirano
- račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
- carinsko listino o opravljenem carinskem postopku za vozilo
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas