Tehnični pregledi in registracije

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil - IOTSV

 

Za vozila, pridobljena iz drugih držav članic EU, je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila. To velja za  rabljena vozila, ki so bila predhodno registrirana že v drugih državah članicah EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijsko oznako(ES), veljavno v vseh državah članicah EU.

V postopku se preveri ali je vozilo istovetno s priloženimi dokumenti in se pri pregledu preveri celovitost vozila  in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oz. za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih, ter tudi skladnost s homologacijskimi predpisi.

 

Nova vozila z enotno evropsko homologacijo

Za »uvoženo« novo vozilo z enotno evropsko homologacijo,vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja na sprejemnem okencu. Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe če poslujejo z žigom mora biti tudi požigosana. 

Vlogi je potrebno priložiti:
- izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacijo
- račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU

Za »uvoženo« rabljeno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi članici EU vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja 
Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe če posluje z žigom tudi požigosana. 

Vlogi je potrebno priložiti:
- izvirnik prometnih dovoljenj

- COC dokument - Certificate of conformity ( če je kot priloga k prometnemu dovoljenju)

- dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. kupoprodajno pogodbo
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila.

 

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas