Tehnični pregledi in registracije

Homologacija uvoženih vozil iz EU

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU, je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila) oz. postopek posamične odobritve (nova vozila brez enotne evropske homologacije).
V postopku se preveri ali je vozilo istovetno s priloženimi dokumenti in se pri pregledu preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu oz. za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih opravilih, pri posamični odobritvi pa tudi skladnost s homologacijskimi predpisi.

 

Nova vozila z enotno evropsko homologacijo

Za »uvoženo« novo vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles, traktorjev) vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja (obrazec: Vloga za pregled uvoženega oz. v drugi državi pridobljenega vozila) na sprejemnem okencu.
Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:
- izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora vozila za vozilo z enotno evropsko homologacijo
- račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
- potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Nova vozila brez enotne evropske homologacije

Za »uvoženo« novo vozilo brez enotne evropske homologacije (večina tovornih in priklopnih vozil) vložnik vloži zahtevek za posamično odobritev (obrazec: Vloga za pregled uvoženega oz. v drugi državi pridobljenega vozila) ter zahtevek za izdajo certifikata o posamični odobritvi s strani Direkcije Republike Slovenije za promet – Sektorja za vozila (obrazec: Vloga za posamično odobritev vozila).
Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:
- listine o skladnosti vozila iz države izvora oziroma seznam homologacij (po EEC/EC direktivah ali ECE pravilnikih), podeljenih vozilu oz. njegovim sestavnim delom, kakor je to določeno v Delu 1 Priloge II Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil oziroma v Delu 2 iste priloge za vozila za posebne namene skupaj z vsemi tehničnimi podatki o vozilu.
Seznam izda proizvajalec vozila, njegov zastopnik ali v državah EU priglašena tehnična služba (npr. TÜV) (vzorec potrdila za priklopno vozilo kategorije O1 oz. O2).
- račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
- potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

 

Rabljena vozila, predhodno registrirana v drugi državi članici EU

Za »uvoženo« rabljeno vozilo, predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi članici EU (ne velja za rabljena vozila, ki so bila registrirana v posamezni državi, preden je ta postala članica EU) vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja (obrazec: Vloga za pregled uvoženega oz. v drugi državi pridobljenega vozila) na sprejemnem okencu.
Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom. Vloga mora biti podpisana in v primeru pravne osebe overjena tudi z žigom. Pregled se opravi po vložitvi vloge in plačilu storitve v okviru uradnih ur. Za tovorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t ter avtobuse je potrebna predhodna najava s pisno vlogo.

Vlogi je potrebno priložiti:
- izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja
- dokazilo o lastništvu - račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo
- potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (v skladu z zahtevami Zakona o davku na motorna vozila)
- pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Če je za vozilo na razpolago potrdilo o skladnosti (COC), se k vlogi priloži tudi kopija tega potrdila.

    Ne najdeš iskanega?
    Vprašaj nas